Definities

Persoonlijke informatie
informatie over een identificeerbaar persoon, dit kan zijn: werk- of privé e-mailadressen, werk- of privé mobiel nummer, huisadres, persoonlijke creditcard gegevens, informatie over arbeidsverleden etc. Informatie die niet aan een specifiek persoon kan worden gekoppeld of die openbaar is, wordt niet onder persoonlijke informatie verstaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3th party of derde partij
Een organisatie of persoon anders dan Vuelandia BV, de medewerkers of de klant.

Medewerker
Een persoon die werkzaam is bij Vuelandia BV.

Toestemming
Een vrijwillige overeenkomst voor het gebruiken, vrijgeven, verzamelen van persoonlijke informatie voor de vooraf bekend gemaakte specifieke doeleinden en wordt afgegeven door de betrokken persoon of zijn gemachtigde vertegenwoordiger.

Openbaar maken
Het beschikbaar stellen van persoonlijke informatie aan een 3th party.

Verwerken persoonsgegevens
Vuelandia BV verwerkt je persoonsgegevens om je te voorzien van de correcte producten en optimale dienstverlening en om je berichten te kunnen versturen voor zowel dienstinhoudelijke als promotionele berichten en kent specifiek onder de andere de volgende toepassingen:

 • het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen van overeenkomsten met klanten;
 • het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het leveren van producten;
 • voor communicatie;
 • voor product- en dienstenverbetering;
 • voor behandelen van vragen of klanten;
 • voor de veiligheid en geschillenbeslechting;
 • voor het uitvoeren van controle op crediteuren en debiteuren;
 • voor accountantscontrole;
 • bepalen van algemene strategie en beleid (d.m.v. overkoepelde analyses).

Om persoonsgegevens te kunnen verwerken, ontvangen wij ook gegevens van derden.

Marketing
Persoonsgegevens kunnen voor Vuelandia BV gebruikt worden voor marketingdoeleinden en geven informatie over (nieuwe) producten en diensten. Wanneer je geen dergelijke informatie niet meer op prijs stelt, kun je dat aanpassen door de aanwijzingen in dat bericht op te volgen, een e-mail te sturen naar info@vuelandia.com of schriftelijk naar adres: Kruisweg 478, 2132 LA Hoofddorp.

Deze keuze is echter niet van toepassing op de verplichte communicatie omtrent de facturen.

Vuelandia BV verstuurt geen persoonsgegevens naar derden voor commerciële, of ideële doeleinden van die derde partijen.

Cookies
De website van Vuelandia BV maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat door je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen zoals datum en tijd waarop je de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Dit wordt gebruikt voor onderzoek, analyses en om de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Onze cookies zijn alleen toereikend voor Vuelandia BV, en kunnen alleen gebruikt worden bij websites van Vuelandia BV. Cookies van derde partijen worden niet geplaatst of gedeeld met 3de partijen.

De cookies zijn anoniem en worden niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Cookies hebben een beperkte levensduur en zijn gedefinieerd binnen elke cookie. Al onze cookies vervallen automatisch nadat ze van je device zijn verwijderd.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kun je de instelling van je browser wijzigen om dat te verhinderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van je Internet-browser om te zien hoe je (alle) cookies kunt blokkeren. Je kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Indien je hebt aangegeven geen cookies meer te willen ontvangen, kunnen wij nog steeds gebruik maken van de cookies die voor deze tijd zijn ontvangen, nieuwe cookies worden niet meer ingezet.

Bekendmaking bij 3de partijen
Wij delen jouw persoonsgegevens met derde partijen alleen met jouw toestemming of indien het noodzakelijk is om een geautoriseerd product te leveren.

Wij delen jouw persoonsgegevens met jouw toestemming om een transactie te voltooien, een door jou gevraagd of geautoriseerd product te leveren of vanuit wettelijke verplichting. Wanneer gegevens worden opgevraagd vanuit een wettelijke verplichting wordt alleen de specifiek gevraagde informatie bekend gemaakt. Vuelandia BV zal alle voorzorgsmaatregelen treffen om alleen gegevens te delen wanneer autoriteiten legitieme redenen hebben om dit op te vragen.

Daarnaast delen we persoonsgegevens met bedrijven die we hebben ingehuurd om te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en services en deze gegevens nodig hebben voor dit doel. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan het privacy beleid van Vuelandia BV en alle veiligheidseisen omtrent deze gegevens. Dit geldt ook wanneer Vuelandia BV persoonlijke gegevens overdraagt over de nationale grenzen.

Het is al deze partijen niet toegestaan persoonsgegevens voor andere doeleinden te archiveren of te gebruiken. In de meeste gevallen vertrouwt Vuelandia BV op de expliciete toestemming die je geeft op het moment dat een overeenkomst tot stand is gekomen.

Wanneer je betalingsgegevens verstrekt, worden deze alleen gedeeld met banken en andere entiteiten die deze betalingsgegevens verwerken of andere financiële service verlenen.

Indien gebruik wordt gemaakt van koppelingen naar derden voor facturatie richting een boekhoudpakket, vallen de verdere verwerking van jouw gegevens onder het privacy beleid van de desbetreffende organisatie.

De websites van Vuelandia BV kunnen links naar sites van derden bevatten die niet onder dit privacy beleid vallen waardoor je wordt aangeraden om het privacy beleid van de website van derden door te nemen. Vuelandia BV spant zich wel volledig in om alleen te linken naar sites met hoge privacy standaarden, maar is niet verantwoordelijk voor privacy procedures bij de derde partijen.

Wat zijn je rechten?
Vuelandia BV houdt zich aan de regels behorende bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming en kent de volgende rechten:

 • Je hebt het recht om je verzamelde persoonsgegevens in te zien en te wijzigen
 • Je hebt het recht om je toestemming tot verwerking van de gegevens in te trekken voor toekomstige verwerking
 • Je hebt het recht om gegevens te laten verwijderen
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer we je persoonlijke gegevens verwerken doen we dat met jouw toestemming en/ of omdat het nodig is om de producten en diensten te leveren die je gebruikt, om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen of andere rechtmatige belangen.

In de nauwkeurigheid van persoonlijke informatie, wordt de mogelijkheid geminimaliseerd dat ongepaste informatie kan worden gebruikt om een beslissing over een persoon te nemen.

Als je een klacht hebt of een vragen omtrent de privacy, kun je contact opnemen met Vuelandia BV via info@vuelandia.com of schriftelijk naar adres : Kruisweg 478, 2132 LA Hoofddorp of bellen naar +31 23 8200470, waarna wij binnen uiterlijk 30 dagen reageren op je verzoek.

Er zijn geen kosten verbonden aan een redelijke toegang tot je persoonlijke gegevens, tenzij het bijvoorbeeld kopieën of bestanden betreft. Vuelandia BV zal je in dat geval op de hoogste stellen van de eventuele kosten voorafgaand aan je verzoek. Het kan zijn dat Vuelandia BV extra persoonlijke informatie nodig heeft om je recht op de gevraagde informatie te valideren. Deze extra informatie wordt alleen gebruikt voor validatie en voor geen enkel ander doel.

In het geval dat toegang tot de persoonlijke informatie wordt geweigerd, zal Vuelandia BV de reden hiervoor toelichten, behalve waar dit wettelijk verboden is. Er bestaat een mogelijkheid om deze beslissing te betwisten.

Na het verzoek tot toegang van de persoonlijk informatie zal Vuelandia BV dit verzoek documenteren.

Contact opnemen met de autoriteit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Elke privacy gerelateerde klacht wordt erkend, geregistreerd en onderzocht. De resultaten van het onderzoek worden verstrekt en indien de klacht gegrond wordt bevonden, worden passende maatregelen genomen, wat kan leiden tot onder andere aanpassingen in het privacy beleid en procedures.

Als uw persoonlijke informatie door Vuelandia BV aan derde partijen wordt verstrekt, zal Vuelandia BV indien nodig, de gecorrigeerde informatie aan hen doorgeven. In overeenstemming met de procedures en het vastgestelde beleid, werkt Vuelandia BV je persoonlijke informatie regelmatig bij wanneer dit noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor deze informatie wordt verzameld te vervullen.

Beveiliging
Vuelandia BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, vernietiging, verlies, vervalsing of openbaarmaking van deze gegevens waarin we gebruik maken van allerlei organisatorische, technische en fysieke veiligheidsmaatregelingen. Hiernaast maakt Vuelandia BV een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Ondanks onze veiligheidsmaatregelen moedigen wij klanten aan om zelf ook maatregelen te nemen voor ongewenst gebruik of openbaarmaking.

Bewaartermijn
Vuelandia BV bewaart alleen je persoonsgegevens om je producten en diensten te bieden, voor de handhaving van de overeenkomst, marketingdoeleinden, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen.

De noodzaak om deze gegevens te bewaren kan variëren per context waardoor de werkelijke bewaringstermijnen kunnen afwijken. Vuelandia BV hanteert een aantal criteria voor deze termijnen:

 • Is er een wettelijke, contractuele of andere rechtmatige verplichting om gegevens te bewaren?
 • Zijn er gegevens die de klant verstrekt of heeft aangepast, waarvan men ervan uit gaat dat deze bewaard blijven?
 • Hoe lang is het nodig om specifieke persoonsgegevens te bewaren voor de bedrijfsvoering?

De bewaartermijn wordt bepaald op basis van bovenstaande vragen. Wanneer er geen grond meer is om gegevens te bewaren, worden deze verwijderd uit de systemen.

Wanneer je je registratie wilt opzeggen of niet langer wilt dat je informatie gebruikt wordt om diensten aan je te leveren, neem dan contact met ons op via info@vuelandia.com.

Datalek
Er is sprake van een datalek wanneer door onbevoegden persoonlijke informatie van onze klanten, medewerkers of relaties zijn blootgesteld aan onrechtmatige verwerking, openbaring of verlies. Dit kan het geval zijn onder andere bij verlies / diefstal van een laptop, telefoon of USB-stick of een inbraak in een databestand of systeem zoals bijvoorbeeld e-mail of andere applicatie.

Indien een ernstig datalek ontstaat, geldt er een meldplicht voor Vuelandia BV om na constatering binnen 72 uur melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel ook aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Mocht je zelf een (mogelijk) datalek vermoeden of hebben geconstateerd, meld dit dan zo snel mogelijk bij ons via  info@vuelandia.com. Graag in deze e-mail je naam, je bedrijfsnaam, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek hierin vermelden.

Zodra je melding is ontvangen, nemen wij contact met je op voor meer informatie zodat we maatregelingen kunnen treffen om mogelijke gevolgen te minimaliseren. Tevens gaan we de ernst en de omvang van het datalek bepalen en zo nodig melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de mogelijke betrokkene(n).

Wijzigingen
Vuelandia BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn in de wijze waarop Vuelandia BV jouw persoonsgegevens gebruikt, zullen we jou hierop rechtstreeks informeren voordat deze van kracht worden.